Podlaski Klub Morsów

Sprawy klubowe

Skład Zarządu Podlaskiego Klubu Morsów

 

Obecny Skład Zarządu


   Prezes - Sławomir Bożek - 795 771 939

   vice Prezes - Przemysław Remisiewicz - 518 262 185

   Sławek Jacewicz - 604 250 760

 

  Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący - Kazimierz Kmita 

Członek - Zofia Gindorowicz

Członek - Wojciech Kucharz

 

 

Przypominamy o opłacie Składki Członkowskiej za 2020 rok - 60 zł/rok.
Nowych Członków Klubu Morsów obowiązuje wpisowe 20 zł.

 

(składki klubowe w większości przeznaczamy na cotygodniową herbatę, drzewo na ognisko i organizowanie zakończenia i rozpoczącia sezonu morsowego)


Składkę można opłacać bezpośrednio na nasz rachunek z dopiskiem (Imię i Nazwisko) lub w gotówce dla Skarbnika:

PKO BP SA 90 1020 1332 0000 1002 0297 0267 


Chcesz zacząć przygodę z morsowaniem? - przeczytaj MORSEM BYĆ!


Chcesz wejść do wody? - przyjdz do nas, zabierz ze sobą ciepłą czapkę, buty w których wejdziesz do wody, ręcznik i dobry humor!

 

Zapraszamy

Za wpłaty DZIĘKUJEMY

 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane jako Podlaski Klub Morsów,

16-010 Wasilków, ul. Jana Pawła II 14,

NIP 9661857191, Regon 200092622.

 

Honorowi Członkowie Podlaskiego Klubu Morsów

 

 1. Pan Krzysztof Andruszkiewicz z Augustowa

 2. Burmistrz Augustowa Pan Kazimierz Korzuchowski

 3. Pan Ryszard Staranowicz Wieloletni Prezes Podlaskiego

     Klubu Morsa (Prezes Honorowy)

 

REGULAMIN ZIMOWYCH KĄPIELI PODLASKIEGO KLUBU MORSÓW

 

Uczestnicy kąpieli zobowiązani są do:

1)     przestrzegania regulaminu kąpieli oraz obowiązku podporządkowania się wszystkim zarządzeniom

         i poleceniom organizatorów spotkania;

2)     przestrzegania prawa wodnego, ochrony przyrody i przepisów ppoż.;

3)     udzielania pomocy potrzebującym;

4)     przestrzegania obowiązku kąpieli w grupie;

5)     zabaw w wodzie tylko w miejscach i w czasie wyznaczonych przez organizatorów spotkania;

6)     układania sprzętu i garderoby  w miejscach do tego wyznaczonych;

7)     nie spożywania napojów alkoholowych podczas kąpieli i imprez towarzyszących nad wodą;

8)     przestrzegania zasad kąpieli, a w szczególności:

        a)     zabawy w wodzie i nad wodą są dla osób trzeźwych;

        b)     nie wchodzenia samowolnego do wody;

        c)     uczestniczenia w rozgrzewce przed kąpielą;

        d)     podporządkowanie się poleceniom organizatorów i ratowników;

        e)     nie pozostawianie rzeczy osobistych bez nadzoru;

        f)     nie pozostawanie w wodzie po sygnale zakończenia kąpieli.

 

9)   Wszyscy uczestnicy zimowych kąpieli - członkowie klubu, osoby nie związane z klubem ale biorące       udział w kąpielach i wszystkich innych imprezach organizowanych przez Podlaski Klub Morsów. Wyrażają zgodę na publikacje zdjęć na naszych stronach internetowych, materiałach reklamowych, artykułach prasowych gdzie jest mowa o Podlaskim Klubie Morsów i innych nośnikach gdzie jest mowa o Podlaskim Klubie Morsów

 

 

STATUT PODLASKIEGO KLUBU MORSÓW


 Przepisy ogólne

§ l

Podlaski Klub Morsów, zwany dalej "Stowarzyszeniem", jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, zrzeszającym osoby fizyczne i prawne zamierzające w różny sposób wspierać i prowadzić działalność w dziedzinie propagowania całorocznych kąpieli i hartowania ciała, wartości krajobrazowych i turystycznych rzek i jezior Podlasia,  turystyki ekologicznej, szerzenia kultury turystycznej nastawionej na ochronę środowiska naturalnego.

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wasilków.

Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym zakresie działania.

§ 6

Stowarzyszenie działa społecznie wykorzystując aktywność założycieli, członków i sympatyków. Zarząd Stowarzyszenia może zatrudnić pracowników do realizacji określonych zadań.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

1.     Dbałość o zachowanie naturalnych walorów krajobrazowych i turystycznych rzek
i jezior Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Supraśl.

2.  Popieranie i promocja idei całorocznych kąpieli i turystyki ekologicznej jako sposobu spędzania wolnego czasu.

3.  Zwiększanie tolerancji przystosowania organizmu człowieka do niskich temperatur powietrza i wody.

4.  Prowadzenie w szerokim zakresie wśród osób zainteresowanych całorocznymi kąpielami i turystyką ekologiczną w kraju i za granicą działalności pedagogicznej oraz propagowanie zasad ekologicznego korzystania z walorów środowiska naturalnego
w duchu tolerancji i wzajemnej przyjaźni.

5.  Propagowanie idei całorocznych kąpieli, turystyki ekologicznej i kultury turystycznej wśród młodzieży poprzez różnego rodzaju akcje i programy.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Gromadzenie środków finansowych na realizację celów Stowarzyszenia.
  1. Organizowanie i prowadzenie dla członków i sympatyków, całorocznych kąpieli oraz innych form aktywnej turystyki ekologicznej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
  2. Utrzymywanie kontaktów oraz współpracy ze wszystkimi osobami i organizacjami, które pragną mieć swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Upowszechnianie idei i celów stowarzyszenia za pomocą środków masowego przekazu.

5. Organizowanie i finansowanie aktywnych form turystyki ekologicznej.

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży poprzez organizowanie wykładów, imprez turystycznych i akcji sprzątania rzek.

 

Rozdział III

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Klubu może być każda osoba fizyczna lub prawna z terenu RP i spoza jej granic, która:

1. zgłosiła pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu i została przyjęta na podstawie decyzji Zarządu;

2. akceptuje cele Klubu i pragnie przyczynić się do jego dalszego rozwoju;

3. osoby małoletnie za zgodą przedstawiciela ustawowego

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych - zobowiązanych do płacenia składek, czynnego udziału w zebraniach zwykłych i w Walnym Zgromadzeniu.

2. Wspierających - zobowiązanych do służenia Stowarzyszeniu pomocą materialną i fachową.

3. Honorowych - wnoszących szczególny wkład do Stowarzyszenia.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla jego działalności.

§ 12

Członkom zwyczajnym przysługują następujące prawa:

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

2. Udział w zebraniach, kąpielach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

3. Korzystanie z lokalu Stowarzyszenia i wszelkich urządzeń w granicach określonych regulaminem przez Zarząd.

4.  Noszenie odznaki organizacyjnej.

5. Działanie we wszystkich zespołach roboczych powołanych przez władze Stowarzyszenia.

6. Zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.

§13

Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

1.  Przestrzegania statutu Stowarzyszenia i wykonywania uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Czynnego udziału w działalności Klubu oraz zjednywanie mu członków i sympatyków.

3.  Regularnego opłacania składek członkowskich.

4.  Realizowania i propagowania na co dzień idei całorocznych kąpieli oraz  turystyki ekologicznej.

§14

Członkom wspierającym przysługują prawa określone w § 12 ust. 2,3,4,5,6.

§15

Członkowie wspierający obowiązani są do:

l. Przestrzegania statutu Stowarzyszenia.

2. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz okazywania Stowarzyszeniu zadeklarowanej pomocy organizacyjnej, finansowej i innej.

§16

Członkom honorowym przysługują prawa określone w § 12 ust. 2,4,6.

§17

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej pisemnej deklaracji. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie

2. Śmierci osoby fizycznej

3. Utraty osobowości prawnej przez osobę prawną

4. Skreślenia w przypadku zalegania z opłatą składek przez okres l roku lub skreślenia wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia, w której stwierdza się, że członek nie świadczył wkładu osobistego w realizację zadań Stowarzyszenia w okresie trzech lat kalendarzowych.

 5. Skreślenia wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia, w której stwierdza się, że działalność członka nie była zgodna z celami statutowymi

6. Prawomocnego orzeczenia Sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie

b) Zarząd Klubu

c) Komisja Rewizyjna

2. W skład władz Stowarzyszenia wchodzą wyłącznie członkowie klubu i pełnią swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia.

§20

1.  Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§21

Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:

1.  Planowanie programu działań Stowarzyszenia.

2.  Analiza i zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej (w głosowaniu tajnym).

5. Zapoznanie się ze stanem konta Stowarzyszenia.

6. Podejmowanie uchwał o zmianach statutu Stowarzyszenia.

7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

8.  Wykluczanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.

9.  Nadanie godności członka honorowego.

10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

§22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku - w październiku i ma charakter sprawozdawczo -wyborczy. Dzień, godzinę, miejsce spotkania i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia jego członków na miesiąc przed wyznaczoną datą.

§23

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych i wspierających lub na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu, który w terminie tygodniowym ustala datę i miejsce spotkania.

§24

Walne Zgromadzenie, podczas którego nie zbierze się quorum w I terminie może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w II terminie, bez względu na ilość obecnych, po upływie 30 minut po godzinie wyznaczonej dla I-go terminu.

§25

1. Uchwały prawomocne zapadają, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków

2. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na jego miejsce wchodzi członek, który w wyborach uzyskał następną w kolejności liczbę głosów.

4. Głosowanie jest tajne, chyba że Walne Zgromadzenie ustaliło głosowanie jawne (za wyjątkiem § 21 pkt 4)

§26

Zarząd Stowarzyszenia stanowi najwyższą władzę wykonawczą Stowarzyszenia.

§27

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

§28

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

2.  Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

3.  Kierowanie działalnością Stowarzyszenia

4. Zrządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia

5. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zgromadzeniu

6. Zwoływanie i organizowanie Walnych Zgromadzeń

7. Przyjmowanie członków, prowadzenie ich ewidencji, przyjmowanie składek

8. Skreślanie z listy członków (w tym przypadku skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia).

§29

1. Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.

2. Prezes ustala zakres działania i szczegółowe uprawnienia zastępcy i członków Zarządu.

§30

1. W razie potrzeby Zarząd może tworzyć komisje do zrealizowania konkretnej sprawy.

2. Członkami komisji mogą być osoby spoza Zarządu, ale jej przewodniczącym musi być członek Zarządu.

§31

1. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej 2 razy w roku, a zwołuje je prezes Zarządu.

2. W posiedzeniach członków Zarządu mogą brać udział osoby zaproszone.

3. Podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.

§32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Jej kadencja trwa 3 lata.

2. Komisja wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§33

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność merytoryczną, a w szczególności działalność finansowo - gospodarczą Stowarzyszenia.

§34

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę przynajmniej raz w roku i składa Zarządowi pisemne sprawozdania z tych kontroli a także wnioski i terminy usunięcia uchybień. Ponadto sprawozdania składane są na Walnym Zgromadzeniu wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§35

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§36

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się: wpływy z wpisowego i składek członkowskich

a) dochody z majątku Stowarzyszenia

b)darowizny, spadki, zapisy

c) subwencje osób prawnych

d)dochody ze zbiórek i imprez publicznych

e) dochody z działalności gospodarczej

f) dochody z działalności statutowej

g)inne wpływy

§37

l. Dla ważnych oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub jego zastępcy oraz sekretarza lub skarbnika.

2. W uzasadnionych wypadkach Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do szczególnych czynności dwóch innych członków albo udzielić szczegółowego pełnomocnictwa innym osobom.

3. Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, składane przez pełnomocników, powinny być stwierdzone ich własnoręcznymi podpisami, złożonymi na dokumencie obejmującym treść oświadczenia i opatrzonym pieczęcią Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów.

5. Tryb i formy prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości ustala Zarząd.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§38

Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§39

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na który nastąpi przekazanie jego majątku.

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną.

 

Z godnie z art. 13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO) informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Podlaski Klub Morsów

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami:  listownie: Podlaski Klub Morsów, 16-010 Wasilków, ul. Jana Pawła II 14,
 2. Przetwarzamy dane w celach:
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetworzone w innych celach np. marketingowych, promocyjnych i innych pod warunkiem wyrażenia zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit .a RODO, gdy Administrator zwróci się do Pai/Pana o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym)
 2. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowych:
 1. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym art.17 ust.5 RODO ( wyjątek dotyczy miedzy innymi danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz danych niezbędnych do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń).
 2. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 3. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje , o przysługującym Pani /Panu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO.